OBVESTILO

V sredo, 22. 3. 2023, začnemo s testiranjem naprav za nanos FFS po terenu. Lastniki naprav, ki ste letos za pregled na vrsti, dobite po pošti vabilo z lokacijo in uro. Vabilo prejmete tudi tisti, ki se pregleda niste udeležili v zadnjih 3 letih.

Za kakršnekoli informacije smo vam na voljo na telefonski številki 041 378 041 (Nika Lokar) ali pa na nika.lokar@scng.si.

Nove datume testiranje in lokacije lahko spremljate na povezavi: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/skrop/Default.asp?CODE=104

 

Na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) in Pravilnika o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (Uradni list RS, št. 36/19) je Biotehniška šola pooblaščeni preglednik naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.

Vse naprave se pregledujejo vsake tri leta razen ročne in nahrbtne naprave ne glede na vrsto pogona ter naprave, ki so namenjene kontaktnemu uničevanju plevela in se ne uporabljajo kot traktorski priključek.

Naprave in vsi njihovi sestavni deli morajo zadostiti zahtevam glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v skladu s Prilogo II k Direktivi 128/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009), ki so v prilogi.

Za nove naprave velja, da morajo lastniki pridobiti znak o pregledu naprave ter potrdilo o pravilnem delovanju pred prvo uporabo oziroma v roku šestih mesecev od nakupa. Pri tem morajo predložiti dokazilo o nakupu naprave ter listine s tehničnimi podatki o napravi, iz katerih je razvidno, da je izdelovalec naprave zagotovil tehnično ustreznost naprave v skladu s predpisi. Po opravljenem pregledu listin in naprave preglednik izda znak in potrdilo z veljavnostjo 5 let.

Pri nakupu nove naprave morajo biti bodoči lastniki pozorni na to, da proizvajalec zagotavlja, da je naprava izdelana v skladu z Direktivo 128/2009 ES. V navodilih za uporabo morajo biti navedena navodila za dele naprav, ki jih je treba redno pregledovati in navodila za priklop merilnih instrumentov. To pomeni, da morajo konstruktorji naprave predvideti način pregledovanja naprave in namestiti standardne priklope za merilne instrumente. Če to ni predvideno in priklopi niso nameščeni, bo naprava zavrnjena oziroma bodo morali lastniki na lasne stroške namestiti priklope ter preurediti napravo tako, da bo to možno izvesti.

Na prvi redni pregled pripeljejo napravo po 5 letih. Priporočamo, da napravo pripeljete pokazati na lokacije, kjer se izvajajo redni pregledi ali na Biotehniško šolo v Šempeter pri Gorici, razen če se drugače dogovorimo.

Lastnik ali uporabnik naprave mora na redni pregled pripeljati očiščeno napravo s pripadajočo opremo. Rezervoar naprave mora biti napolnjen s čisto vodo približno do 1/3 celotnega volumna rezervoarja, kar omogoča preizkus delovanja naprave in izvajanje meritev. Preglednik naprav lahko zavrne pregled neočiščene naprave.

Lastnik naprave mora pregledniku naprav pisno sporočiti vsako spremembo glede lastništva naprave ali tehničnih podatkov o napravi, najpozneje v roku 30 dni od nastanka spremembe oziroma od trenutka, ko je zanjo izvede na naslov: ŠC, Biotehniška šola, Padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici, za Nika Lokar.

 

Zahteve-glede-pravilnega-delovanja-za-vse-vrste-izvedb-naprav

CENIK STORITEV PRI PREGLEDOVANJU NAPRAV ZA NANAŠANJE FFS