Naravovarstveni tehnik

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam, da si razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot.
So naravnani v vseživljenjsko učenje, se izpopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi, si pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki, prepoznajo vplive delovanja človeka na naravo, okolje in prostor, so zmožni vzdrževati naravno in kulturno krajino ter izvajati ukrepe ohranjanja vitalnosti varovanega območja.

Informirajo javnost o pomenu naravnih vrednot, varstva naravnih dobrin in virov, varstva okolja in urejanja prostora. sodelujejo s strokovnimi službami pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora in spremljati izvajanje ukrepov varstva okolja, izvajajo nadzor in vodijo obiskovalce po zavarovanem območju, so zmožni opravljati analize parametrov okolja razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno delo.

Iskali bodo racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju, uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij, so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo.

Usposobijo se za uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije, tehnične predpise in standarde, itd.

 

Matjaž Madon: TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE RASTLIN IN ŽIVALI

Spletna stran je nastala kot del seminarske naloge na poklicni maturi 2020

 

Zakaj naravovarstveni tehnik?

Proučuje vplive človekove dejavnosti na okolje, zna preprečevati in odpravljati posledice, ki jih povzroča človekovo bivanje in delovanje naravi, ukvarja se z odnosom človeka do narave in do okolja, izoblikuje si trajen sistem vrednot.

PREDMETNIK-2020-21 NT

Boš pa sposoben še za veliko več:

Lahko si odličen laborant, uspešen vzdrževalec naravne in kulturne krajine, izvajaš ukrepe ohranjanja vitalnosti okolja, urejanja prostora, prenašaš vrednote in znanje o pomenu naravnih vrednot, varstva naravnih virov in okolja na vse okoli sebe, skrbiš za zavarovana okolja in jih predstavljaš obiskovalcem, poznaš biološke čistilne naprave…

Zaposlitev:

V laboratorijih, v vseh podjetjih, ki standarde kakovosti povezujejo z naravnim ravnovesjem, v podjetjih za reciklažo, vodnogospodarskih in komunalnih podjetjih, podjetjih in organih za urejanje okolja, Zaščitena območja- nadzor in vodenje v parku, delo v kompostarnah, bioloških čistilnih napravah, bioplinarnah…

Po končanem programu s poklicno maturo vpis v višje in visokošolske študije, ter na univerzitetne študije s petim predmetom (nekaj primerov):

– Višje strokovne šole – Upravljanje podeželja in krajine (ŠC Nova Gorica), Živilstvo in prehrana, Gostinstvo in turizem, Varstvo okolja in komunala, Hortikultura, Oblikovanje materialov

– Univerza v Ljubljani – Naravoslovnotehniška fakulteta (RUDARSTVO IN GEOTEHNOLOGIJA), Biotehniška fakulteta (AGRONOMIJA , BIOTEHNOLOGIJA, BIOLOGIJA), Fakulteta za arhitekturo (ARHITEKTURA), Fakulteta za farmacijo (LABORATORIJSKA BIOMEDICINA)

-Univerza v Novi Gorici – Fakulteta za znanosti o okolju, Poslovno tehniška (GOSPODARSKI INŽENIRING), Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

-Univerza v Mariboru – Fakulteta za kmetijstvo (BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO, EKOLOŠKO KMETIJSTVO, MANAGEMENT V AGROŽIVILSTVU IN RAZVOJ PODEŽELJA)