Živilsko prehranski tehnik

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam, da pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi.
Razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanja abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih, sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje, razvijajo sposobnost za komuniciranje s sodelavci, strankami in timskega dela, pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje. Prav tako spoznajo zakonodajo s področja proizvodnje varne hrane, izvajajo dela v živilski predelavi v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu.

Razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja in varstva okolja, racionalne rabe energije, časa in materialov, pridobijo znanja za izvajanje sledljivosti, izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc s pomočjo IKT. Pridobijo znanja in spretnosti za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora iz surovin ali polizdelkov v higiensko neoporečne polizdelke in izdelke, pridobijo znanje za zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev, itd.

PREDMETNIK-2020-21 ŽT

Zakaj živilsko prehranski tehnik ?

Načrtovanje in vodenje del v večjih ali manjših živilsko – predelovalnih obratih, nadzorovanje kakovosti izdelkov in storitev, načrtovanje prehrane.

 

Ob tem pa boš sposoben še veliko več:

Lahko si dober laborant, lahko si kontrolor kakovosti na področju vinarstva, pekarstva, mlekarstva, mesarstva…, ali kontrolor kakovosti vod in drugih odpadnih snovi, oljarski tehnik. Naučil se boš prodajati in komunicirati s strankami, varovati zdravje in okolje, ukvarjaš se lahko tudi s turistično dejavnostjo na kmetiji

Zaposlitev:

trgovine, restavracije, obrati družbene prehrane, gostinski obrati, industrijski obrati itd.

Po končanem programu s poklicno maturo vpis v višje in visokošolske študije, ter na univerzitetne študije s petim predmetom.

TŠC Nova Gorica – Višja strokovna šola – Upravljanje podeželja in krajine – inženir/inženirka kmetijstva in krajine…

– Univerza v Novi Gorici – Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo – diplomiran inženir vinogradništva in vinarstva Poslovno tehniška fakulteta – diplomirani gospodarski inženir/diplomirana gospodarska inženirka …

– Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta (visokošolski in univerzitetni študijski programi: živilska tehnologija,…), Fakulteta za arhitekturo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo…

– Univerza v Mariboru – Fakulteta za kmetijstvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo…

– Univerza na Primorskem – Fakulteta za humanisti čne študije Koper..