Šolski sklad deluje z namenom pridobivanja sredstev iz katerega se FINANCIRA:

  • dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • zviševanje standarda pouka
  • udeležbo dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti. Upravičenci do kritja stroškov udeležbe na posameznih dejavnostih so lahko tisti dijaki, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice.

 

Sklad pridobiva SREDSTVA iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

 

Sklad upravlja UPRAVNI ODBOR, ki ima predsednika in šest članov:

  • 4 predstavnike šole:

Klavdija Bizjak, predsednica

Helena Debeljak Hlebec, članica

Andreja Hauptman, članica

Miha Hlede, član

  • 3 predstavnike staršev:

Tjaša Horvat, članica

Edina Kovač Cvetko, članica

Ivo Podberšič, član

 

Za delovanje sklada upravni odbor sprejme PRAVILA.

 

Vlagatelj, ki želi pridobiti sredstva iz naslova šolskega sklada izpolni ustrezno VLOGO in jo naslovi na predsednico sklada ali na tajništvo šole. Vloge obravnava upravni odbor šolskega sklada.

VLOGA 1 – Vloga šolski sklad_dijaki

VLOGA 2 – Vloga šolski sklad_nadstandard

 

ZAPISNIKI:

Zapisnik 1. seje upravnega odbora solskega sklada BTS