POKLIC

Kmetijstvo

V programu kmetijstva se dijaki naučijo pripraviti rodovitno zemljo, pridelovati poljščine, razmnoževati sadne sadike in trsne cepljenke, opravljati agrotehnične ukrepe v vinogradu in sadovnjaku in mnogo drugega.
Usposobljeni so na različnih področjih kmetijstva, da lahko samostojno načrtujejo, vodijo, spremljajo in izvajajo dela v rastlinski in živalski proizvodnji ter dopolnilnih dejavnostih. Program vključuje tudi veliko znanja s podjetništva.

Vsi programi so sestavljeni modularno, kar pomeni, da dijaki  usvajajo znanja in spretnosti na njim prijaznejši način.

V modulu so združena strokovna teoretična znanja, praktični pouk in nujna splošna znanja – ključne kompetence.  Dijak svojo sposobnost uporabe pridobljenih spretnosti in znanja preskusi in nadgradi v delovnem procesu.

Programe sestavljajo obvezni moduli in izbirni moduli, ki jih izbereta šola in dijaki. Šola skupaj z delodajalci in širšim okoljem pripravi kar 20% programa glede na potrebe območja – odprti kurikul. Ta omogoči specializacijo, poglobitev strokovnih ali splošnih znanj ali dvopoklicnost.

Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD) lahko opravijo dijaki pri delodajalcih, na šolskih posestvih ali v MIC-u. PUD je pomemben del vzgojnoizobraževalnega procesa saj se dijaki tako vključijo v realne delavne razmere, nadgradijo svoje znanje in sposobnosti, delodajalci pa imajo možnost, da jim omogočijo pridobivanje specifičnih poklicnih kompetenc.

Za izvajanje PUD-a se lahko sklene kolektivna ali individualna učna pogodba, ker mora biti za vsakega dijaka v poklicnem in tehniškem izobraževanju zagotovljeno delovno mesto, na katerem bo lahko opravil del praktičnega pouka v delovnem procesu.Kolektivno pogodbo pripravi šola, podpišeta jo šola in delodajalec za skupino dijakov ali posameznega dijaka. Lahko pa dijak sam sklene z delodajalcem individulano učno pogodbo in v skladu z njo pri delodajalcu opravi ob PUD – u tudi velik del praktičnega pouka.