POROČILO O DELU ŠOLSKE KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

1. Komisijo za kakovost so v šolskem letu 2021/22 sestavljale:

Valentina Kobal – predsednica komisije

Janja Bavčar

Karmen Sirk

Klavdija Bizjak

 

2. Delo komisije za kakovost

Sestanki komisije

Komisija za kakovost se je sestala na dveh sestankih, in sicer prvič 17. 01. 2022, drugič pa 12. 04. 2022.

Na prvem sestanku so prisotne članice ter ravnateljica Barbara Miklavčič Velikonja govorile o ciljih in nalogah komisije v šolskem letu 2021/22:

 • Izvedba ankete o zadovoljstvu s šolsko prehrano v marcu 2022.
 • Izvedba ankete za zaposlene na ŠCNG (vrednotenje dela vodstvenih delavcev) ob koncu šolskega leta.
 • Obravnava Kodeksa za zaposlene na ŠC.

Kodeks, ki ga je v obravnavo predlagal direktor ŠC, se nanaša na obnašanje dijakov/študentov ŠC, na odnos učiteljev do dijakov in obratno, na odnos med učitelji, na odnos med učitelji in vodstvenimi delavci. V krajši razpravi smo bile enotne, da je treba kodeks uvajati postopno in s konsenzom deležnikov.

Na drugem sestanku smo se članice komisije ter ravnateljica seznanile z rezultati ankete o šolski prehrani in primerjale rezultate naše OE z rezultati v ostalih enotah ŠC. Na anketna vprašanja so odgovarjali dijaki in starši v dveh ločenih vprašalnikih. Anketa je bila enaka za ves Šolski center. Rezultate ankete so prejeli vsi ravnatelji posameznih organizacijskih enot in tudi direktor.

Kodeks obnašanja in oblačenja, ki se nanaša neposredno na dijake, so prejeli v obravnavo predsedniki razredov na sestanku dijaške skupnosti.

Izvajanje anket za izboljšanje kakovosti

a) Ob začetku šolskega leta 2021/22 (september) je bil na spletni strani šole objavljen kratek vprašalnik o šolski spletni strani. Mnenje uporabnikov je pomembno pri nadaljnjih posodobitvah spletne strani. Rezultati ankete so dostopni na povezavi: https://1ka.arnes.si/podatki/27806/FAE18935/

b) V januarju 2022 se je zaključila anketa za dijake o opravljanju PUD-a. Rezultate ankete sta analizirali vodji PUD-a Tanja Malik in Ivana Poša. Rezultati so dostopni na povezavi: https://1ka.arnes.si/podatki/39750/8FECF14A/

c) V marcu 2022 so dijaki in starši v treh ločenih anketah odgovarjali na vprašanja o šolski prehrani. Vprašanja in rezultati ankete so vidni na povezavah:

– anketa za dijake: https://1ka.arnes.si/podatki/41352/6B39CAE1/

– anketa za dijake v dijaškem domu: https://1ka.arnes.si/podatki/44991/186A998E/

– anketa za starše: https://1ka.arnes.si/podatki/43826/E9357CD8/

č) Konec avgusta in prve dni septembra 2022 je bila izvedena anketa, v kateri so vsi zaposleni na ŠC vrednotili delo vodstvenih delavcev (ravnateljev posameznih OE in direktorja ŠC). Anketna vprašanje si lahko ogledate TUKAJ.

 

Zapisala Valentina Kobal, predsednica komisije za kakovost na BTŠ

Šempeter pri Gorici, 31. avgust 2022

 

_______________________________________________________________________________________

 

POROČILO O DELU ŠOLSKE KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

1. Komisijo za kakovost so v šolskem letu 2020/21 sestavljali:

 1. Valentina Kobal – predsednica komisije, predstavnica zaposlenih
 2. Janja Bavčar – predstavnica zaposlenih
 3. Karmen Sirk – predstavnica zaposlenih
 4. Klavdija Bizjak – predstavnica zaposlenih (od decembra 2020 na porodniškem dopustu)
 5. Nataša Skočaj Kodermac, Cvetličarna Nataša – predstavnica delodajalcev,
 6. Irena Benedetič, Vinska klet Goriška Brda – predstavnica delodajalcev
 7. Ivo Podbersič – predstavnik staršev
 8. Martin Žbogar – predsednik DS, predstavnik dijakov

 

2. Delo šolske komisije za kakovost

Sestanki komisije

Komisija za kakovost se je sestala na dveh sestankih, in sicer prvič 8. 10. 2020 ob 11.00 v knjižnici, drugič pa prek Zooma v torek, 26. 01. 2021 ob 12.30.

Na prvem sestanku so prisotne članice Janja Bavčar, Karmen Sirk, Klavdija Bizjak, Valentina Kobal ter ravnateljica Barbara Miklavčič Velikonja govorile o ciljih in nalogah komisije. V šolskem letu 2020/21 bodo med dijaki in zaposlenimi spodbujali začrtane smernice iz prejšnjih let, in sicer spoštljivo komunikacijo in medvrstniško pomoč. Rezultati ankete med učitelji (Evalvacija pouka na daljavo) junija 2020 so pokazali raznolike poglede na spremenjeni način poučevanja. Zato komisija predlaga, da učitelji nekaj časa namenimo analizi ankete in izmenjavi mnenj o pouku na daljavo (na PUZ-ih).

Ravnateljica je predlagala temeljito posodobitev spletne strani šole. Služiti mora promociji šole in programom, ki jih izobražujemo (zaradi pandemije ne bo dneva odprtih vrat). Izdelen bo promocijski film, ki bo predstavil življenje na šoli in izobraževalne programe. Pri prenovi spletne strani bo sodelovala tudi komisija za kakovost.

Na drugem sestanku, ki je potekal v času pouka na daljavo, so se članice komisije Janja Bavčar, Karmen Sirk in Valentina Kobal ter ravnateljica Barbara Miklavčič Velikonja pogovarjale o vprašalniku za evalvacijo dela učiteljev. Glede na smernice krovne komisije za kakovost ŠC se bo v naslednjih mesecih oblikovala in izvedla enotna anketa ŠC, v kateri bodo dijaki evalvirali delo učiteljev. Glede na to, da je bila na BTŠ anketa o delu učiteljev v času pouka na daljavo izvedena konec decembra 2021, so članice komisije menile, da se izvajanje ankete lahko zamakne za nekaj mesecev, saj se evalvacija učiteljev delno pokriva z decembrsko anketo.

Predsednica šolske komisije se je udeležila tudi sej krovne komisije za kakovost Šolsega centra Nova Gorica, in sicer:

1. seja: 29. 9. 2020 v sejni sobi MIC, ki jo je sklical direktor ŠC Miran Saksida in na katero so bili povabljeni ravnatelji ter vsi stari in novi predsedniki KK (analiza dosedanjega dela komisije zavoda in posameznih šol, predlog načrta dela komisije za šolsko leto 2020/21, evidentiranje zunanjih članov (1 starš, 2 delodajalca), evidentiranje kandidatov za vodenje komisije);

2. seja: 13. 1. 2021 prek videokonference, ki jo je sklical predsednik KK Aljaž Gec (oblikovanje ankete za dijake in učitelje po vseh srednjih šolah ŠC NG, izvedba ankete na vseh enotah);

3. seja: 3. 2. 2021 prek videokonference, ki jo je sklical predsednik KK Aljaž Gec in na katero so bili vabljeni tudi ravnatelji (oblikovanje vprašanj za anketo dijakov in učiteljev po vseh srednjih šolah ŠC NG, izvedba ankete po vseh srednjih šolah ŠC NG);

4. (dopisne) seje: od 19. 4. do 7. 6. 20201 (dogovori glede načina izvajanja ankete, dopis za razrednike, odlog izvajanja ankete za zaposlene).

Izvajanje anket za izboljšanje kakovosti

a) V začetku septembra 2021 se je zaključila anketa za dijake o opravljanju PUD-a. Rezultate ankete sta analizirali vodji PUD-a Tanja Malik in Ivana Poša.

b) V decembru 2021 – v času pouka na daljavo – smo pripravili vprašalnik za dijake, s katerim so evalvirali delo učiteljev. Vprašanja in rezultati ankete so vidni na povezavi: https://1ka.arnes.si/podatki/7359/D3EC44CE/

c) V maju 2021 smo izvedli še en vprašalnik za dijake, v katerem so evalvirali delo posameznih učiteljev (poimensko) v razredu. Vprašanja oz. trditve na petstopenjski lestvici so se glasile:

Učitelj se trudi, da bi snov razumel.

Učitelj me spodbuja, da sem pri pouku aktiven.

Učitelj jasno pove, kaj pričakuje pri ocenjevanju znanja.

Učitelj se do mene obnaša spoštljivo.

Učitelj je svoje poučevanje ustrezno prilagodil pouku na daljavo.

Učitelj upošteva vnaprej dogovorjena pravila pouka na daljavo.

Na oddano nalogo mi učitelj da povratno informacijo.

Pri predmetih, ki jih poučuje učitelj, sem aktiven.

Pri pouku na daljavo sem pri učitelju v primerjavi s poukim bolj/manj/enako obremenjen.

Anketo, ki je bila enaka za ves šolski center, so med dijaki izvajali razredniki. Novost je bila v tem, da so rezultati prinašali razbitje rezultatov po posameznih oddalkih (učitelj je lahko razbral, kako ga je posamezen razred ocenil, kaj so mu sporočili). Rezultate ankete so učitelji prejeli osebno od ravnateljice.

č) Ob zaključku pouka oz. med počitnicami (od 12. julija do 15. septembra) je bil na spletni strani šole objavljen kratek vprašalnik o šolski spletni strani. V šolskem letu 2020/21 je bila namreč stran posodobljena in mnenje uporabnikov je pomembno pri nadaljnjih tovrstnih aktivnostih.

Zapisala Valentina Kobal, predsednica komisije za kakovost

Šempeter pri Gorici, julij 2021

_____________________________________________________________________

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

1 PREDSTAVITEV KOMISIJE

Vodja šolske komisije za kakovost: Klara Levstek

Člani: Janja Bavčar, Valentina Kobal, Karmen Sirk

2 DELO ŠOLSKE KOMISIJE ZA KAKOVOST

Vsak posamezni učitelj se je trudil vključevati smernice za kakovost v pouk in razredne ure. Še naprej smo sledili akcijskemu načrtu šole iz šolskega leta 2018/19: spoštljiva komunikacija in medvrstniška pomoč.

Na ŠC Nova Gorica smo imeli dva sestanka vodij komisij za kakovost posameznih šol, kjer smo posodobili anketo za starše. Anketa za starše žal ni bila izvedena zaradi epidemije korona-virusa.

Zapisala Klara Levstek, julij 2020

 

——————————————————————————————————–

 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

1 PREDSTAVITEV KOMISIJE

Ravnateljica Biotehniške šole Barbara Miklavčič Velikonja je imenovala osemčlansko komisijo za kakovost Biotehniške šole v sestavi:

Št. Priimek in ime Vloga
1. Andreja Hauptman Predsednica
2. Janja Bavčar Članica – predstavnica zaposlenih
3. Valentina Kobal Članica – predstavnica zaposlenih
4. Karmen Sirk Članica – predstavnica zaposlenih
5. Nataša Skočaj Kodermac Članica – predstavnica delodajalcev, Cvetličarna Nataša
6. Irena Benedetič Članica – predstavnica delodajalcev, Klet Goriška Brda
7. Veronika Šinkovec 3. NT Članica – predstavnica dijakov
8. Barbara Kante Članica – predstavnica staršev

2 DELO ŠOLSKE KOMISIJE ZA KAKOVOST

 Komisija za kakovost se je sestala v začetku šolskega leta in sprejela plan dela v skladu z nalogami komisije, kot jih predpisuje akt o ustanovitvi šolskega centra.

Opravili smo sledeče naloge:

 2.1 IZOBRAŽEVANJA oz. DELAVNICE

Biotehniška šola je vključena v projekt in program, ki ga izvaja Šola za ravnatelje; naziv programa je Podpora vodenju učiteljskih in vzgojiteljskih zborov 2016–2018, Modul 1: Spretnosti medosebnega komuniciranja. Celoten učiteljski zbor se je sestal na delavnicah 14. 12. 2017, 31. 1. 2018 in 10. 04. 2018.

ŠC Nova Gorica se je na pobudo Komisije za kakovost na ŠC Nova Gorica konec leta 2017 vključil v dvoletni projekt Usposabljanje šol, vrtcev in dijaških domov za samoevalvacijo, ki ga vodi Šola za ravnatelje. Usposabljanje in aktivnost s področja kakovosti temelji na izobraževalnih delavnicah, ki potekajo na ŠC Nova Gorica, in delavnicah, ki jih za zaposlene na posameznih šolah izvajajo člani komisij za kakovost. Delavnice za ŠC Nova Gorica vodi dr. Mateja Brejc, ki pri izvedbi posamezne delavnice sledi usmeritvam protokola za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo. Srečali smo se 29. 3. 2018 in 28. 5. 2018.

Na prvi delavnici, ki smo jo izvedli na Biotehniški šoli, so strokovni delavci izbrali dva cilja izboljšav:

KREPITI MEDOSEBNE VEŠČINE DIJAKOV (KOMUNICIRANJE IN SODELOVANJE): spoštljiva komunikacija

RAZVIJATI DRUŽBENO ODGOVORNOST, ODGOVORNOST DO OKOLJA IN DO SEBE: medvrstniška pomoč

Priloga 1: Tabela akcijskega načrta šole za šol. leto 2018/19 – Tabela akcijskega načrta 

Na nadaljnjih dveh delavnicah so strokovni delavci Biotehniške šole izbrali dejavnosti/aktivnosti za dosego obeh ciljev, ki jih bodo pri svojih urah/delu izvajali ter načine za spremljavo uspešnosti izvajanja dejavnosti in uresničevanja doseganja obeh ciljev.

Cilja izboljšav bosta vključena v LDN BIOSA za 2018/2019 kot tudi v individualne letne priprave učiteljev.

2.2 IZVAJANE ANKET za izboljšanje kakovosti v šolskem letu 2017/18

a) Tudi letos smo opravili samoevalvacijo na področju učenja in poučevanja. V izpolnjevanju anonimnega anketnega vprašalnika je sodelovala večina dijakov Biotehniške šole. Anketiranja nismo opravili v razredih, ki so bili na PUD v daljšem časovnem obdobju. Izvedena je bila v marcu 2018, ponovno se nam je pojavil problem velikega števila klikov na anketo in manj pravilno izpolnjenih (dokončanih) anket.

Priloga 2: Rezultati ankete Samoevalvacija (zaradi varstva osebnih podatkov so rezultati v delni obliki) – Rezultati ankete samoevalvacija

b) Anketni vprašalnik o kakovosti prehrane smo pripravili za dijake prvih letnikov in tudi za dijaški dom.

Priloga 3: Rezultati ankete Prehrana dijakov prvih letnikov – Rezultati ankete prehrana prvih letnikov

Priloga 4: Rezultati ankete Prehrana dijakov v dijaškem dom – Rezultati ankete prehrana v dijaškem domu

c) Z različnimi vprašalniki že več let spremljamo kakovost izvajanja praktičnega usposabljanja v delovnem procesu (PUD) tako pri delodajalcih kot pri dijakih. S pomočjo organizatorice PUD-a Tanjo Malik smo pregledali rezultate anketnih vprašalnikov za pretekla leta. Analiza kakovosti dela na področju zadovoljstva dijakov in delodajalcev z izvedenim usposabljanjem v delovnem procesu je bila izvedena že večkrat. V šolskem letu 2018/19 bo pri organizaciji PUD-a sodelovala tudi Ivana Poša.

Priloga 5: Rezultati ankete PUD delodajalci – Rezultati ankete PUD delodajalci

Priloga 6: Rezultati ankete PUD dijaki – Rezultati ankete PUD dijaki

č) V povezavi z delavnicami vezanimi na etiko v pedagoškem procesu smo izvedli anketo glede točnosti odhajanja pedagoških delavcev v razred. Pripravili smo poročilo, ga obravnavali na konferenci v juniju in tudi na podlagi predlogov učiteljev pripravili nekaj predlogov oz. korakov za izboljšave, ki jih moramo opraviti v novem šolskem letu, med njimi je tudi predlog za univerzalni ključ za vse učilnice, ki ga ima vsak učitelj (s tem odpade zamudno vzpenjanje po stopnicah in zadrege ob zamenjavi učilnice in iskanju/vračanju ključa).

Priloga 7: Rezultati ankete Točnost odhajanja v razred – Rezultati ankete točnost

3 ZADOVOLJSTVO IN RAZVOJ ZAPOSLENIH

V skladu s programom dela Šolskega centra Nova Gorica za leto 2018 je skupina za kakovost po naročilu direktorja Mirana Sakside pripravila spletno anketo. V anketi so lahko zaposleni na vsaki enoti podali mnenje o zadovoljstvu z vodenjem in delom na enoti. Na anketni vprašalnik s štiristopenjsko lestvico je odgovorilo 32 učiteljev Biotehniške šole. Rezultati ankete in predlogi izboljšav bodo objavljeni v poročilu za naslednje šolsko leto.

Pripravile članice komisije za kakovost, januar 2019