Programe sestavljajo obvezni moduli in izbirni moduli, ki jih izbereta šola in dijaki. Šola skupaj z delodajalci in širšim okoljem pripravi kar 20% programa glede na potrebe območja – odprti kurikul. Ta omogoči specializacijo, poglobitev strokovnih ali splošnih znanj ali dvopoklicnost.

Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD) lahko opravijo dijaki pri delodajalcih, na šolskih posestvih ali v MIC-u. PUD je pomemben del vzgojnoizobraževalnega procesa saj se dijaki tako vključijo v realne delavne razmere, nadgradijo svoje znanje in sposobnosti, delodajalci pa imajo možnost, da jim omogočijo pridobivanje specifičnih poklicnih kompetenc. Za izvajanje PUD-a se lahko sklene kolektivna ali individualna učna pogodba, ker mora biti za vsakega dijaka v poklicnem in tehniškem izobraževanju zagotovljeno delovno mesto, na katerem bo lahko opravil del praktičnega pouka v delovnem procesu.

Kolektivno pogodbo pripravi šola, podpišeta jo šola in delodajalec za skupino dijakov ali posameznega dijaka. Lahko pa dijak sam sklene z delodajalcem individulano učno pogodbo in v skladu z njo pri delodajalcu opravi ob PUD – u tudi velik del praktičnega pouka.