POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

1 PREDSTAVITEV KOMISIJE

Vodja šolske komisije za kakovost: Klara Levstek

Člani: Janja Bavčar, Valentina Kobal, Karmen Sirk

2 DELO ŠOLSKE KOMISIJE ZA KAKOVOST

Vsak posamezni učitelj se je trudil vključevati smernice za kakovost v pouk in razredne ure. Še naprej smo sledili akcijskemu načrtu šole iz šolskega leta 2018/19: spoštljiva komunikacija in medvrstniška pomoč.

Na ŠC Nova Gorica smo imeli dva sestanka vodij komisij za kakovost posameznih šol, kjer smo posodobili anketo za starše. Anketa za starše žal ni bila izvedena zaradi epidemije korona-virusa.

Zapisala Klara Levstek, julij 2020

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

1 PREDSTAVITEV KOMISIJE

Ravnateljica Biotehniške šole Barbara Miklavčič Velikonja je imenovala osemčlansko komisijo za kakovost Biotehniške šole v sestavi:

Št. Priimek in ime Vloga
1. Andreja Hauptman Predsednica
2. Janja Bavčar Članica – predstavnica zaposlenih
3. Valentina Kobal Članica – predstavnica zaposlenih
4. Karmen Sirk Članica – predstavnica zaposlenih
5. Nataša Skočaj Kodermac Članica – predstavnica delodajalcev, Cvetličarna Nataša
6. Irena Benedetič Članica – predstavnica delodajalcev, Klet Goriška Brda
7. Veronika Šinkovec 3. NT Članica – predstavnica dijakov
8. Barbara Kante Članica – predstavnica staršev

2 DELO ŠOLSKE KOMISIJE ZA KAKOVOST

 Komisija za kakovost se je sestala v začetku šolskega leta in sprejela plan dela v skladu z nalogami komisije, kot jih predpisuje akt o ustanovitvi šolskega centra.

Opravili smo sledeče naloge:

 2.1 IZOBRAŽEVANJA oz. DELAVNICE

Biotehniška šola je vključena v projekt in program, ki ga izvaja Šola za ravnatelje; naziv programa je Podpora vodenju učiteljskih in vzgojiteljskih zborov 2016–2018, Modul 1: Spretnosti medosebnega komuniciranja. Celoten učiteljski zbor se je sestal na delavnicah 14. 12. 2017, 31. 1. 2018 in 10. 04. 2018.

ŠC Nova Gorica se je na pobudo Komisije za kakovost na ŠC Nova Gorica konec leta 2017 vključil v dvoletni projekt Usposabljanje šol, vrtcev in dijaških domov za samoevalvacijo, ki ga vodi Šola za ravnatelje. Usposabljanje in aktivnost s področja kakovosti temelji na izobraževalnih delavnicah, ki potekajo na ŠC Nova Gorica, in delavnicah, ki jih za zaposlene na posameznih šolah izvajajo člani komisij za kakovost. Delavnice za ŠC Nova Gorica vodi dr. Mateja Brejc, ki pri izvedbi posamezne delavnice sledi usmeritvam protokola za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo. Srečali smo se 29. 3. 2018 in 28. 5. 2018.

Na prvi delavnici, ki smo jo izvedli na Biotehniški šoli, so strokovni delavci izbrali dva cilja izboljšav:

KREPITI MEDOSEBNE VEŠČINE DIJAKOV (KOMUNICIRANJE IN SODELOVANJE): spoštljiva komunikacija

RAZVIJATI DRUŽBENO ODGOVORNOST, ODGOVORNOST DO OKOLJA IN DO SEBE: medvrstniška pomoč

Priloga 1: Tabela akcijskega načrta šole za šol. leto 2018/19 – Tabela akcijskega načrta 

Na nadaljnjih dveh delavnicah so strokovni delavci Biotehniške šole izbrali dejavnosti/aktivnosti za dosego obeh ciljev, ki jih bodo pri svojih urah/delu izvajali ter načine za spremljavo uspešnosti izvajanja dejavnosti in uresničevanja doseganja obeh ciljev.

Cilja izboljšav bosta vključena v LDN BIOSA za 2018/2019 kot tudi v individualne letne priprave učiteljev.

2.2 IZVAJANE ANKET za izboljšanje kakovosti v šolskem letu 2017/18

a) Tudi letos smo opravili samoevalvacijo na področju učenja in poučevanja. V izpolnjevanju anonimnega anketnega vprašalnika je sodelovala večina dijakov Biotehniške šole. Anketiranja nismo opravili v razredih, ki so bili na PUD v daljšem časovnem obdobju. Izvedena je bila v marcu 2018, ponovno se nam je pojavil problem velikega števila klikov na anketo in manj pravilno izpolnjenih (dokončanih) anket.

Priloga 2: Rezultati ankete Samoevalvacija (zaradi varstva osebnih podatkov so rezultati v delni obliki) – Rezultati ankete samoevalvacija

b) Anketni vprašalnik o kakovosti prehrane smo pripravili za dijake prvih letnikov in tudi za dijaški dom.

Priloga 3: Rezultati ankete Prehrana dijakov prvih letnikov – Rezultati ankete prehrana prvih letnikov

Priloga 4: Rezultati ankete Prehrana dijakov v dijaškem dom – Rezultati ankete prehrana v dijaškem domu

c) Z različnimi vprašalniki že več let spremljamo kakovost izvajanja praktičnega usposabljanja v delovnem procesu (PUD) tako pri delodajalcih kot pri dijakih. S pomočjo organizatorice PUD-a Tanjo Malik smo pregledali rezultate anketnih vprašalnikov za pretekla leta. Analiza kakovosti dela na področju zadovoljstva dijakov in delodajalcev z izvedenim usposabljanjem v delovnem procesu je bila izvedena že večkrat. V šolskem letu 2018/19 bo pri organizaciji PUD-a sodelovala tudi Ivana Poša.

Priloga 5: Rezultati ankete PUD delodajalci – Rezultati ankete PUD delodajalci

Priloga 6: Rezultati ankete PUD dijaki – Rezultati ankete PUD dijaki

č) V povezavi z delavnicami vezanimi na etiko v pedagoškem procesu smo izvedli anketo glede točnosti odhajanja pedagoških delavcev v razred. Pripravili smo poročilo, ga obravnavali na konferenci v juniju in tudi na podlagi predlogov učiteljev pripravili nekaj predlogov oz. korakov za izboljšave, ki jih moramo opraviti v novem šolskem letu, med njimi je tudi predlog za univerzalni ključ za vse učilnice, ki ga ima vsak učitelj (s tem odpade zamudno vzpenjanje po stopnicah in zadrege ob zamenjavi učilnice in iskanju/vračanju ključa).

Priloga 7: Rezultati ankete Točnost odhajanja v razred – Rezultati ankete točnost

3 ZADOVOLJSTVO IN RAZVOJ ZAPOSLENIH

V skladu s programom dela Šolskega centra Nova Gorica za leto 2018 je skupina za kakovost po naročilu direktorja Mirana Sakside pripravila spletno anketo. V anketi so lahko zaposleni na vsaki enoti podali mnenje o zadovoljstvu z vodenjem in delom na enoti. Na anketni vprašalnik s štiristopenjsko lestvico je odgovorilo 32 učiteljev Biotehniške šole. Rezultati ankete in predlogi izboljšav bodo objavljeni v poročilu za naslednje šolsko leto.

Pripravile članice komisije za kakovost, januar 2019